Rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok 2017/2018

Rekrutacja dla roczników 2011/2010 – klasa I, 2010/2009 – klasa II, 2009/2008 – klasa III

Uruchomienie każdej z klas jest uzależnione od zgromadzenia odpowiednio dużej grupy uczniów.

Początek roku szkolnego: 1 września 2017 r.

 

W roku szkolnym 2017/18 planujemy utworzyć , oprócz klasy ogólnej, klasy I-III o rozszerzonym profilu sportowym.

W tej klasie realizowanych będzie minimum 10 godzin wychowania fizycznego, w tym oprócz zajęć ogólnorozwojowych, zajęcia sportowe z takich dyscyplin jak: tenis, judo, piłka nożna, hokej, koszykówka.

Kandydatami na uczniów o rozszerzonym profilu sportowym mogą zostać : 

Dzieci urodzone : 2011/2010 – klasa I, 2010/2009 – klasa II, 2009/2008 – klasa III

Uczniem klasy pierwszej o rozszerzonym profilu sportowym może zostać dziecko, które: 

 • posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia;
 • posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy o rozszerzonym profilu sportowym;
 • uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

1. Dokumenty

Terminy składania dokumentów:  do 31 marca 2017 roku

Wymagane dokumenty: 

 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział w teście sprawnościowym;
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia o braku przeciwskazań zdrowotnych;
 • wniosek o przyjęcie wypełniony i podpisany przez Rodziców ucznia;
 • odpis aktu urodzenia – kopia;
 • zdjęcie legitymacyjne kandydata (opisane z tyłu: imię, nazwisko i data urodzenia).

 

2. Testy sprawnościowe

Kandydaci do klasy pierwszej o rozszerzonym profilu sportowym mogą przystąpić do testu sprawności fizycznej po złożeniu wymaganych dokumentów oraz wstępnej akceptacji Dyrektora Szkoły oraz szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu testu predyspozycji sportowych będziemy informować na stronie.

Testy będą prowadzone w formie zajęć sportowych, podczas których będą oceniane predyspozycje dziecka do klasy o rozszerzonym profilu sportowym. 

W zakres testu sprawności ogólnej wchodzą: 

 • Bieg na 30 metrów na czas (badanie szybkości)
 • Skok w dal z miejsca na materac (badanie siły eksplozywnej kończyn)
 • Rzut piłeczką tenisową na odległość (badanie siły dynamicznej obręczy barkowej, grzbietu i brzucha)
 • Bieg zwinnościowy 4 x 10 m wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej – tor przeszkód (badanie zwinności i ogólnej koordynacji ruchowej)

W poszczególnych próbach kandydaci uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej.

Kryteria przyjęcia do klasy I-III o profilu sportowym:

Zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy podczas procesu rekrutacyjnego uzyskali najwyższe wyniki (ocena końcowa) z testu sprawności ogólnej oraz złożyli w terminach wszystkie wymagane dokumenty.

 

3. Stypendia

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do przyznawania stypendiów dla uczniów o nadzwyczajnych osiągnięciach sportowych.

Stypendium takie może zostać przyznane przed przystąpieniem dziecka do projektu, a także w każdym momencie trwania nauki. Przyznawane będzie przez komisję desygnowaną przez władze Legii Warszawa i Szkoły MyVinci. Wybitne predyspozycje sportowe lub nadzwyczajne osiągnięcia sportowe w połączeniu z przykładnym zachowaniem i dobrymi wynikami w nauce będą kryteriami przyznawania tych nagród. Stypendium sportowe może oznaczać częściowe lub całościowe zwolnienie z płatności czesnego. Nagroda przyznawana jest na czas określony i utrzymywana o ile zawodnik cały czas spełnia kryteria jej przyznania.

4. Czesne

Czesne w programie MyVinci Sports wynosi 4000zł miesięcznie.

Czesne obejmuje:

 • 10 treningów sportowych tygodniowo prowadzonych przez najlepszych trenerów Legii Warszawa;
 • pełen program edukacyjny (w tym 2 języki obce prowadzone z native speaker'ami);
 • rytmikę i zajęcia umuzykalniające;
 • nadzór logopedyczny;
 • nadzór psychologiczny;
 • warsztaty plastyczne;
 • robotykę;
 • transport pomiędzy Klubem a Szkołą.

Szkoła umożliwia także korzystanie z wielu zajęć dodatkowych.

Pozornie wysoka kwota czesnego jest atrakcyjną ofertą ze względu na ilość i jakość proponowanych zajęć.

Dla rodzica, który chciałby samodzielnie zorganizować podobnie ułożony program edukacyjny koszty byłby znacznie wyższe:

 • 10 treningów sportowych na najwyższym poziomie co tydzień to koszt nie niższy niż 500zł (50zł/h x 10), samodzielna chęć realizacji planu treningowego zaplanowanego dla uczestników MVS wiązałaby się z kosztem przekraczającym 700zł tygodniowo.
 • czesne w standardowym programie MyVinci wynosi 2 600zł.
 • koszt organizacji transportu pomiędzy zajęciami sportowymi a edukacyjnymi jest trudny do oszacowania, ponieważ wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia kosztów samego przejazdu, ale także zajmuje w tym czasie opiekuna.
 • zgranie terminów konkretnych treningów z godzinami lekcyjnymi bywa bardzo trudne, czasochłonne, a czasem niemożliwe. Zdarza się, że niektóre treningi muszą zostać w związku z tym przeniesione na weekend lub niedogodne godziny.

Oznacza to, że samodzielna organizacja zajęć odpowiadających programowi MVS kosztowałaby ok 5 400zł + koszty przewozu i organizacji logistyki pomiędzy szkołą, a treningami.

MyVinci Sports komplet zajęć edukacyjnych i sportowych zamyka się w 5 dniach tygodnia roboczego, w godzinach 8 - 17, pozostawiając resztę czasu do dyspozycji dzieci i rodziców. Znaczy to, że oferowany przez nas program edukacyjno-treningowy nie tylko daje możliwość fenomenalnego rozwoju dziecka, ale oferta ta jest także atrakcyjna cenowo względem tego co proponuje.

Formularze do pobrania (.pdf)